123

ПОСЛУГИ

Основу роботи фірми традиційно складають юридичний супровід, а також представництво і правовий захист малого та середнього бізнесу. У міру розширення географії присутності українських компаній в іноземних юрисдикціях та освоєння зарубіжними підприємцями ринку України все більшої актуальності набувають послуги в галузі міжнародного права і зовнішньоекономічної діяльності. За запитами юристи фірми також надають послуги в сфері приватного права.

За бажанням клієнта надання послуг може бути здійснене на разової основі або шляхом комплексного правового обслуговування, включаючи постійну підтримку в режимі on-line. Оплата послуг здійснюється відповідно до розцінок компанії, що надаються за запитом.

Юридичний супровід

Юридичний супровід охоплює розробку рішень поточних і стратегічних завдань бізнесу шляхом надання правових консультацій та складання юридичних документів з метою мінімізації господарських ризиків, а також отримання вигод від ефективного використання бізнесом законних прав та правових інструментів у своїй діяльності. Юридичний супровід здійснюється з усіх питань правових відносин клієнтів в галузі господарського права. Серед основних напрямків виділяються корпоративне, комерційне та конкурентне, податкове і фінансове право, майнове право і право інтелектуальної власності, трудове право.

Корпоративне право:
- створення юридичних осіб, відокремлених підрозділів в Україні та іноземних юрисдикціях; реорганізація, ліквідація, банкрутство; реєстрація фізичних осіб-підприємців;
- адміністративне і судове оскарження реєстраційних дій;
- оформлення інвестицій, правова діагностика об'єктів інвестування;
- перехід права власності на частини, акції, інші корпоративні права; захист прав власників корпоративних прав; корпоративні спори;
- супровід проходження ліцензійних та дозвільних процедур, адміністративне та судове оскарження;
- розробка внутрішніх нормативних документів підприємств (установчі документи; корпоративні, комерційні, фінансові, облікові, трудові, логістичні, маркетингові політики; політики безпеки, захисту власності та інформації).

Комерційне та конкурентне право:
- консультування щодо відповідності товарів, робіт, послуг нормам безпеки, вимогам технічних регламентів, законодавству про захист прав споживачів; підтвердження відповідності та сертифікація;
- консультування з питань ведення торговельної діяльності, державного ринкового і споживчого нагляду (контролю);
- консультування в галузі конкуренції (недобросовісної конкуренції), реклами і просування; захист іміджу та зв'язки з громадськістю;
- супровід перевірок органів державного нагляду (контролю), адміністративне та судове оскарження дій органів державного нагляду (контролю);
- отримання висновків органів антимонопольного комітету, супровід перевірок органів антимонопольного комітету, адміністративне та судове оскарження дій органів антимонопольного комітету;
- консультування в сфері державних закупівель для забезпечення потреб держави, складання проектів тендерних документів, адміністративне та судове оскарження процедур закупівель;
- розробка та правова експертиза комерційних договорів (договори поставки товарів, робіт, послуг; підряд на виготовлення продукції, "власні торгові марки"; договори комісії, зберігання, комерційної концесії (франчайзинг); дистриб'юторські угоди; електронна комерція; вантажоперевезення, доставка, логістика та експедирування);
- розробка та правова експертиза договорів реклами (договори на створення рекламних продуктів; реклама в ЗМІ, мережі Інтернет, зовнішня реклама, спонсорство);
- розробка і правова експертиза маркетингових договорів (маркетингові дослідження, мерчандайзинг, трейд-маркетинг, директ-маркетинг).

Податкове та фінансове право:
- консультування з питань оподаткування, експертиза податкових ризиків, розробка оптимальних податкових моделей;
- супровід перевірок податкових органів;
- адміністративне та судове оскарження дій і рішень податкових органів;
- консультування з питань фінансів (фінансування, кредитування, розрахунки, забезпечення зобов'язань);
- розробка та правова експертиза фінансових договорів (договори кредитування, фінансової допомоги, лізингу; застава, іпотека, порука, страхування, банківські послуги; акредитив, вексель, факторинг).

Майнове право:
- консультування відносно права власності з питань володіння, користування і розпорядження об'єктами права власності;
- правова діагностика об'єктів права власності;
- супровід угод з нерухомістю та іншими об'єктами права власності;
- розробка та правова експертиза договорів (купівля-продаж земельних ділянок, будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва, інших об'єктів нерухомості та інших об'єктів права власності; викуп за результатами торгів; оренда, лізинг; будівельний та ремонтний підряд; фінансування будівництва);
- захист права власності.

Право інтелектуальної власності:
- консультування відносно інтелектуальної власності з питань володіння, користування, розпорядження і охорони об'єктів інтелектуальної власності;
- супровід процедур реєстрації прав на об'єкти інтелектуальної власності, правова діагностика об'єктів інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг, комерційні найменування, корисні моделі, промислові зразки, винаходи, технічна документація і "know how", авторські та суміжних права, доменні імена, об'єкти права інформаційних технологій);
- розробка та правова експертиза договорів інтелектуальної власності (договори на створення об'єктів інтелектуальної власності, купівля-продаж, ліцензійні договори, передача майнових прав, договори комерційної концесії (франчайзинг), послуги веб-хостингу, захист комерційної інформації і персональних даних);
- захист прав інтелектуальної власності, адміністративне та судове оскарження дій патентних органів.

Трудове право:
- консультування з питань трудових відносин (системи організації, нормування та оплати праці, прийом на роботу, звільнення та зміна істотних умов праці, дозволи на працевлаштування, трудові гарантії і компенсації, трудова дисципліна і охорона праці, матеріальна і дисциплінарна відповідальність, трудове шахрайство);
- розробка та правова експертиза кадрової документації (штатні розписи, положення про структурні та відокремлені підрозділи, внутрішні трудові розпорядки, положення про оплату і охорону праці, соціально-мотиваційні програми, трудові інструкції, трудові і колективні договори, договори матеріальної відповідальності, угоди про конфіденційність, кадрові накази);
- трудові спори.

Представництво і правовий захист

Представництво - представлення інтересів клієнта шляхом проведення переговорів і ведення ділового листування.

Представництво здійснюється за наступними напрямками:
- представництво перед потенційними партнерами і контрагентами клієнта в процесі встановлення та реалізації ділового співробітництва на етапах укладення, виконання та припинення угод;
- представництво перед органами державної влади та місцевого самоврядування в процесі виконання державою функцій нагляду (контролю) та проведення перевірок господарської діяльності, а також в порядку проходження дозвільних і реєстраційних процедур, отримання адміністративних послуг держави;
- представництво перед громадськими організаціями та засобами масової інформації в процесі суспільної взаємодії.

Правовий захист являє собою комплекс юридичних дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав клієнта. Правовий захист здійснюється в стадіях досудового та судового захисту.

Досудовий захист здійснюється за такими напрямами:
- досудовий захист перед контрагентами клієнта з переддоговірних і договірних спорів шляхом проведення переговорів і складання документів претензійного характеру;
- досудовий захист перед третіми особами за позадоговірними спорами та позадоговірними збитками шляхом проведення переговорів і складання документів претензійного характеру;
- досудовий захист перед органами державного нагляду (контролю) у порядку адміністративного оскарження;
- досудовий захист інтересів бізнесу з метою запобігання корупційних дій, недружніх поглинань та інших порушень прав підприємців шляхом залучення засобів масової інформації та альтернативних інструментів вирішення конфліктів (рада бізнес-омбудсмена, профільні та регіональні громадські організації, підприємницькі об'єднання).

Судовий захист здійснюється в господарських, адміністративних і цивільних судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, в міжнародному арбітражі за наступними основними категоріями спорів:
- визнання прав;
- визнання угод недійсними;
- припинення дій, які порушують права, і відновлення становища, що існувало до порушення;
- визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб;
- примусове виконання зобов'язань в натурі;
- зміна і припинення правовідносин;
- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
Виконання судових рішень та мирових угод у добровільному та примусовому порядку.

Міжнародне право та зовнішньоекономічна діяльність

Послуги у сфері міжнародного права та зовнішньоекономічної діяльності охоплюють консультування, розробку і правову експертизу зовнішньоекономічних договорів, представництво інтересів та правовий захист.

Консультування в галузі міжнародного права:
- норми міжнародних конвенцій щодо правозастосування, правового захисту, міжнародної торгівлі та інтелектуальної власності;
- законодавство і звичаї ділового обороту іноземних юрисдикцій;
- вимоги технічних регламентів митних союзів (ЄС, ЄАЕС і інші);
- норми міжнародних організацій, право СОТ.

Консультування в галузі зовнішньоекономічної діяльності:
- порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України;
- зовнішньоекономічні операції;
- міжнародні розрахунки, валютне регулювання, валютний контроль;
- митне регулювання, експортний і імпортний контроль, декларування і класифікація товару;
- оподаткування зовнішньоекономічних трансакцій;
- підтвердження відповідності та походження товару;
- транспортне та морське право;
- міжнародна охорона і реєстрація об'єктів інтелектуальної власності;
- відповідальність у галузі зовнішньоекономічної діяльності, митного та валютного регулювання.

Розробка і правова експертиза зовнішньоекономічних договорів:
- експорт та імпорт товарів, робіт, послуг (купівля-продаж, поставка, дистрибуція; комісійні та агентські угоди);
- толінгові операції;
- міжнародні перевезення (автомобільні, залізничні, контейнерні);
- логістика та експедирування, послуги стивідора, послуги портових терміналів, брокерські послуги;
- лабораторні дослідження і вимірювання, декларування та сертифікація;
- маркетингові та рекламні послуги, міжнародні виставки і форуми;
- інтелектуальна власність.

Представництво інтересів:
- представництво перед потенційними партнерами і контрагентами клієнта в процесі встановлення та реалізації ділового співробітництва в Україні та за кордоном на етапах укладення, виконання та припинення угод;
- представництво перед органами державної влади України (торгова палата, митні і податкові органи, Мінекономіки, Мін'юст, МЗС, НБУ, ДП "Держзовнішінформ" та інші) в порядку супроводу зовнішньоекономічних трансакцій;
- представництво перед органами державної влади іноземних юрисдикцій і міжнародними громадськими організаціями в порядку супроводу зовнішньоекономічних трансакцій.

Правовий захист:
- досудовий захист в Україні та за кордоном перед контрагентами клієнта з переддоговірних і договірних спорів, а також перед третіми особами з позадоговірних спорів та позадоговірного збитку;
- судовий захист в господарських та цивільних судах України з присутністю іноземного елементу, МКАС при ТПП України;
- судовий захист в міжнародному арбітражі і судових інстанціях іноземних юрисдикцій;
- визнання рішень іноземних судів;
- виконання судових рішень в національній та іноземних юрисдикціях.

Питання приватного права

Консультації, розробка та юридичних аудит документів, представництво і правовий захист у сфері цивільного, сімейного, житлового права. Зокрема, з питань захисту права власності, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, сімейних та житлово-комунальних спорів, права спадкування, захисту прав споживачів та інших питань приватного права.